Καταστατικό Συλλόγου


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

Του Συλλόγου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία:

«Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών»

 

Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1o
Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών » με έδρα το Παλαιό Φάληρο και διεύθυνση στην οδό Ρήγα Φεραίου 39.

ΑΡΘΡΟ 2o
Σκοπός του συλλόγου είναι: α) η εξάπλωση του ενδιαφέροντος για την εκτροφή, φύλαξη, εξάπλωση, διαιώνιση προστασία και συντήρηση των Εξωτικών & Παραδείσιων πτηνών β) η ενημέρωση των μελών του σε θέματα που σχετίζονται με το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη φύλαξη των Εξωτικών & Παραδείσιων πτηνών και για τη σωστή εκτροφή τους, γ) η διοργάνωση εκθέσεων σεμιναρίων εκδηλώσεων με θέμα τα Εξωτικά & Παραδείσια πτηνά από τα μέλη του και από άλλα μέλη άλλων συλλόγων που επιδιώκουν παρεμφερή σκοπούς, ή επιδίωξη άλλου σχετικού με τους πιο παραπάνω σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3o
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του ο «ΠΣΕΠΠ» μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο.
Ειδικότερα:
3.1 Συνεργάζεται με άλλα σωματεία, συλλόγους ή ιδιώτες της ευρύτερης περιοχής που έχουν αντίστοιχους σκοπούς και επιδιώξεις.
3.2 Συμπαρίσταται με κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα μέλη του, σε σχέση πάντα με τον σκοπό του συλλόγου.
3.3 Διοργανώνει εκδηλώσεις με θέματα οικιστικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και άλλα συναφή με τον σκοπό του συλλόγου.

 

Β. ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 4o
Οι πόροι του συλλόγου προέρχονται από:
4.1 Από δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή των μελών του, το ύψος των οποίων αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση.
4.2 Έκτακτες εισφορές των μελών του μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
4.3 Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.4 Από τη διοργάνωση λαχείων, γιορτών, παραστάσεων, εκδηλώσεων και εκδρομών.
4.5 Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από νόμιμη αιτία.

 

Γ. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 5o
5.1 Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε ιδρυτικά, τακτικά επίτιμα και φιλικά μέλη.
α) Ιδρυτικά, που έχουν πρωτοστατήσει στην ίδρυση του συλλόγου και έχουν υπογράψει το αρχικό καταστατικό.
β) Τακτικά. Τακτικό μέλος του συλλόγου μπορεί να εγγραφεί κάθε φίλος ή κάτοχος ή εκτροφέας εξωτικών & παραδείσιων πτηνών χωρίς καμία διάκριση, ύστερα από αίτησή του και θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
γ) Επίτιμα, που γίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι συμβάλλουν στην επιτυχία των σκοπών του Συλλόγου. Τα επίτιμα μέλη γράφονται σε ειδικό βιβλίο.
δ ) Φιλικά. Φιλικό μέλος μπορεί να εγγραφεί κάθε φίλος ο οποίος αγαπά
τα εξωτικά & παραδείσια πτηνά αλλά για λόγους υγείας , επαγγελματικούς ή άλλους προσωπικούς λόγους δεν μπορεί να διατηρεί πτηνά ,να θέλει όμως να λάβει μάθηση από τις γνώσεις και την πείρα των άλλων μελών του συλλόγου , αλλά να μπορεί να βοηθά οικονομικά (με τη συνδρομή του ή δωρεά) οργανωτικά τον Σύλλογο.
5.2 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να κηρυχθούν ευεργέτες ή δωρητές όσοι προσφέρουν ποσό τουλάχιστον ίσο με εκείνο που αντιστοιχεί στο άθροισμα των τακτικών μελών κατά την διάρκεια ενός χρόνου, ή υπηρεσίες ιδιαίτερα εξαιρετικές για την εκπλήρωση του σκοπού μπορεί να εκτιμηθούν στο ίδιο ποσό. Τα ονόματα εκείνων που προσφέρουν μικρότερα ποσά θα καταχωρούνται σε ειδικά τιμητικά βιβλία, ενώ τα ονόματα εκείνων που ανακηρύσσονται ευεργέτες θα αναγράφονται σε ειδικό πίνακα που θα βρίσκεται στην έδρα του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6o
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Τα ιδρυτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται.
β) Τα τακτικά μέλη συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις, ψηφίζουν για κάθε θέμα και μπορούν να εκλέγουν τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου και να εκλέγονται.
γ) Τα επίτιμα μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
δ) Τα φιλικά μέλη μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις χωρίς όμως το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
ε) Όλα τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις και λοιπές εκδηλώσεις του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 7o
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.
β) Να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.
γ) Να τηρούν τις νόμιμες αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Όλα τα τακτικά μέλη που αποτελούν και την δύναμη του Συλλόγου υποχρεούνται να παραγγέλνουν τουλάχιστον (10) δέκα δακτυλίδια με τον Κωδικό του Συλλόγου & να λαβαίνουν μέρος στην εκάστοτε ετήσια έκθεση του συλλόγου όπως και στην εκάστοτε Πανελλήνια έκθεση που αποτελεί τιμή για κάθε εκτροφέα τουλάχιστον με (3) τρία πουλιά της δύναμης των .
ε) Όλα τα μέλη εκτός από τα επίτιμα υποχρεούνται να καταβάλουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.

ΑΡΘΡΟ 8o
Μέλος του συλλόγου διαγράφεται:
α) Με γραπτή αίτησή του.
β) Από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον μέχρι το τέλος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.
Επανεγγραφή μέλους που διαγράφτηκε γίνεται με αίτησή του και με πληρωμή τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων του. Μέλος του Συλλόγου αποβάλλεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δέκα (10) τουλάχιστον τακτικών μελών εάν επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα του συλλόγου.

 

Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9o

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Όργανα του Συλλόγου είναι :
α. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
β. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
γ. Η εξελεγκτική επιτροπή (Ε.Ε.)

Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με σταυρούς προτιμήσεως, σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά την τακτική γενική συνέλευση, ύστερα από μυστική ψηφοφορία. Τις λεπτομέρειες τις ρυθμίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του. Η ψηφοφορία για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου εποπτεύεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγμένη από την Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό συμβούλιο ενεργεί κάθε πράξη διοικήσεως, διευθύνσεως και διαχειρίσεως του Συλλόγου, η δε ευθύνη των μελών του είναι συλλογική. Εξαιρούνται μόνο τα μέλη των οποίων τυχόν αντιρρήσεις έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 10o
Υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση στο Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατατάσσει τα ονόματα των υποψηφίων κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και μεριμνά για την ανάρτηση στον χώρο της Γενικής Συνέλευσης και την προμήθεια των αναγκαίων ψηφοδελτίων, φακέλων κ.λ.π. για την ψηφοφορία.
Κάθε ψηφοφόρος μπορεί κατά προτίμησή του να σταυρώσει μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις (3) για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
Εκλέγονται δε κατά σειρά επιτυχίας οι πέντε πρώτοι ως τακτικά μέλη και οι υπόλοιποι πέντε ως αναπληρωματικοί. Ομοίως και οι τρεις (3) πρώτοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή και άλλοι τρεις (3) αναπληρωματικοί. Εάν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής παραιτηθεί ή εκπέσει από το αξίωμά του ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τότε αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα αναπληρωματικό.

ΑΡΘΡΟ 11o
Το διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα ορισμένη ημέρα της εβδομάδας, έκτακτα δε και με συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διάταξης με πρόσκληση του Προέδρου ή τριών μελών του ή είκοσι (20) μελών του Συλλόγου και έχει απαρτία αν είναι παρόντα τρία μέλη του και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
Στις συνεδριάσεις του μπορούν να παρευρεθούν όποια τακτικά μέλη θέλουν τα οποία μπορούν να λάβουν το λόγο για να αναπτύξουν θέματα τα οποία έχουν εισηγηθεί εγγράφως στο Διοικητικό συμβούλιο.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μια συνεδρίαση μπορεί να μεταβληθεί σε κλειστή για να συζητηθούν προσωπικά ή ειδικά θέματα.
Οι λεπτομέρειες των συνεδριάσεων, συζητήσεων και ψηφοφοριών του Διοικητικού Συμβουλίου ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που ψηφίζει το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 12o
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οκτώ ημέρες από την εκλογή του και με μέριμνα του πρώτου σε αριθμό υποψηφίου συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία.
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να ανακηρύξει σαν επίτιμο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο διακεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 13o
13.1. Ο Πρόεδρος του συλλόγου
α) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνει τις εργασίες του.
β) Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου και με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
γ) Εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κάθε αρχή και φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
δ) Τον Πρόεδρο όταν κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος σε όλα του τα καθήκοντα και αρμοδιότητες.
13.2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και φυλάει τα αρχεία, το μητρώο των μελών και την σφραγίδα του συλλόγου.
13.3. Ο Ταμίας του συλλόγου ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές του Ταμείου υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο, τηρεί τα σχετικά βιβλία διαχειρίσεως και συντάσσει τον Ισολογισμό. Ο Ταμίας καταθέτει κάθε ποσό που εισπράττει σε τραπεζικό λογαριασμό και τηρεί σε μετρητά ποσό για τρέχουσες πληρωμές που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Όταν ένα μέλος του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του αναθέτει τούτο, μόνιμα ή προσωρινά σε άλλο μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 14o
Ο οικονομικός έλεγχος του Συλλόγου γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει διετή θητεία και εκλέγεται με όμοιο προς το Διοικητικό Συμβούλιο τρόπο και συγχρόνως.

ΑΡΘΡΟ 15o
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει τα οικονομικά βιβλία και την διαχείριση εν γένη των πόρων του συλλόγου. Τουλάχιστον ανά έτος ή και οποτεδήποτε θελήσει ειδοποιώντας τον Ταμία μία εβδομάδα νωρίτερα. Μετά από κάθε έλεγχο υποβάλλει πόρισμα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή ελέγχει επίσης τον Ισολογισμό του συλλόγου και υποβάλλει σχετική έκθεση στην Τακτική γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16o
Εάν παραιτηθούν ή κωλύονται τόσα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε δεν είναι δυνατή η συμπλήρωσή του από αναπληρωματικά, τότε η Εξελεγκτική Επιτροπή, και τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο και συγκαλούν έκτακτη Γενική συνέλευση, με μόνο θέμα την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 17o
Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να αναθέσει σε υπάλληλο του συλλόγου, την διεύθυνση των υπηρεσιών του, καθώς και οποιαδήποτε επί μέρους καθήκοντα των μελών του.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18o
18.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτερο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για όλα τα θέματα που το αφορούν εκτός εκείνων που έχουν ανατεθεί σε κατώτερα όργανα με τις άλλες διατάξεις του Καταστατικού.
18.2. Η Γενική Συνέλευση έχει αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δράσεως και τον προϋπολογισμό, την έκθεση πεπραγμένων και τον ετήσιο διαχειριστικό απολογισμό, την ετήσια έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον Ισολογισμό. Να εκλεγεί και να ανακαλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, να τροποποιεί το Καταστατικό, να διαλύει τον σύλλογο και να μεταβάλλει τον σκοπό του.
18.3. Η Γενική Συνέλευση των μελών πραγματοποιείται τακτικά κάθε Ιανουάριο, έκτακτα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 2/5 των τακτικών μελών η οποία θα αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση.
18.4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται ύστερα από αναγγελία που τοιχοκολλείται στα γραφεία του συλλόγου, ή αποστέλλεται στα μέλη του πριν από 10 ημέρες από την πραγματοποίησή της και η οποία αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και για τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ενημερώνοντας τα μέλη του συλλόγου τρεις ημέρες πριν την πραγματοποίησή της.
18.5. Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει αποκλειστικά πάνω σε θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών. Οι λεπτομέρειες των συζητήσεων και των ψηφοφοριών ρυθμίζονται από εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνει η Γενική Συνέλευση.
18.6. Απαρτία υπάρχει όταν τα παρόντα εκπροσωπούμενα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Όταν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη ανακοίνωση στον ίδιο τόπο, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία όποιος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων.
18.7. Για την διάλυση ή την αλλαγή του σκοπού του συλλόγου ή την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και εκπροσωπούμενων μελών τα οποία να είναι περισσότερα από τα απόντα και μη εκπροσωπούμενα.
18.8. Μέλη του συλλόγου μπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο μέλος στη Γενική συνέλευση και στις αρχαιρεσίες εφόσον απευθύνουν προς τον Πρόεδρό της έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση πριν από την έναρξη. Απαγορεύεται η εκπροσώπηση περισσότερων των δύο μελών από το ίδιο μέλος. Οι εκπροσωπούμενοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παρόντων.
18.9. Πριν από την συζήτηση οποιουδήποτε θέματος η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με ανοικτή ψηφοφορία.
18.10. Τυχόν ενστάσεις κατά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται κατά την διάρκεια της ίδιας Γενικής Συνέλευσης και μόνο, η οποία και αποφασίζει αμέσως.
18.11. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τα παρόντα και εκπροσωπούμενα μέλη όσο και τα απόντα. Τα πρακτικά καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το Προεδρείο. Αντίγραφα των Πρακτικών εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 19o
Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 20o
Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική. Περιφερειακά γράφει «Πανελλήνιος Σύλλογος Εξωτικών & Παραδείσιων Πτηνών» στο κέντρο έχει τον χάρτη της Ελλάδος.

ΑΡΘΡΟ 21o
Ο σύλλογος διαλύεται υποχρεωτικά αν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από 20 με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου.
Αιτήσεις για διάλυση του συλλόγου για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία πρέπει να υποστηρίζονται από τα 2/5 τουλάχιστον των τακτικών μελών.

ΑΡΘΡΟ 22o
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με Εσωτερικό Κανονισμό που επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 23o
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 23 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη την 27η Δεκεμβρίου 2007 στην Αθήνα, όπου την ίδια ημέρα εξέλεξαν προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος, οι οποίες τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει τον δεύτερο Ιανουάριο από την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο, που υποχρεωτικά θα γίνει και η δεύτερη Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξουσιοδοτείται να ενεργεί ότι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2007

 

 

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ

α/α Ονομ/πώνυμο – επάγγελμα – Δ/νση κατοικίας – αστ.ταυτότητα Υπογραφή
1 Πανέρας Γεώργιος του Ιωάννου– Έμπορος- Ρήγα Φεραίου 39 Π.Φάληρο 17563 – Σ595414
2 Διγαλάκης Παύλος του– Ιδιωτικός υπάλληλος –Συκουτρή 4 Πατήσια 11144 – Μ02125
3 Χρόνης Γεώργιος του Παναγιώτη – Ιδιωτικός υπάλληλος –Πανόρμου 48 Κερατσίνι 18755 –
4 Σταθόπουλος Φώτης του Θεοδώρου – Φοιτητής –Φαιάκων 4 Ίλιον 13122 – Χ039656
5 Θεωδορίδης Νίκος του Αποστόλου – Υπάλληλος  Δασαρχείου Δωδεκανήσων-Γεωργ Μαύρου 2 κτίριο 2 Ρόδος –
6 Ναυροζίδης Ελευθέριος του Ιωάννου – Φοιτητής –Ανδρεά Μιαούλη 65 Κατερίνη  60100 – Σ949827
7 Τριανταφύλλου Γεώργιος  του Αντωνίου – Έμπορος – Λεωφ Βραυρώνας 10η στάση  Λούτσα  –
8 Μπουγιουχλάμπος  Ιωάννης  του Γεωργίου– Δημοτικός Υπάλληλος –Δανάης 16 Χαλάνδρι 15238 – ΤΑ066379
9 Μπίκος Βασίλειος  του Νικολάου– Έμπορος –Κυπαρισσίας 27 Ίλιον 13123 – ΑΑ036240
11 Τσεκούρας Κων/νος  του Ιωάννη –Ξενοδοχοϋπάλληλος –Ευμενούς 7 Παγκράτι 11636 – Π664909
12 Τσαμουργέλη  Ιγνατία  του Σπύρου– Ιδιωτικός υπάλληλος- Ρήγα Φεραίου 39 Παλιό Φάληρο 17563 – Μ159800
13 Αναστασόπουλος Κων/νος του Αθανασίου –Δημ. Υπάλληλος –Λεωφ Αλεξάνδρας 100 Αμπελόκηποι – Κ051845
14 Βάρσος Δημήτριος του Νικολάου – Άνεργος –Φορμίωνος 52 Παγκράτι 11633 –
15 Δρίτσας Εμμανουήλ του Δημητρίου –Έμπορος –Μιαούλη 16 & Αθην Πατάπη Σαλαμίνα – Μ566822
16 Κυριαζής Ευάγγελος του Ιωάννου –Έμπορος –Βυζαντίου 1 Κερατσίνι – Π370437
17 Παναγιωτόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα –Έμπορος- Δερβενακίων 14 Άγιος Δημήτριος  17341 – Σ219584
18 Φακούδης Γιώργος του Ιωάννη –Δημ. Υπάλληλος –Κνωσού 23 Πετρούπολη 13231 – Ρ605373
19 Φλώρος Ελευθέριος του Λουκά –Δημοτικός Υπάλληλος –Λεωφ Σουλίου 214 Κάτω Σούλι Μαραθώνα – Ρ605373
20 Δράκουλης  Αντώνης του Γεωργίου –Κομμωτής –Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκη 57011 – Α 188172
21 Παπαδόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου, Δικηγόρος- Νέος Κόσμος, Κλαδά 41-43 – Χ970691