Εξακρίβωση φύλου στα Gouldians


Εξακρίβωση φύλου στα Gouldians

(14 ενδείξειςγιαεπιτυχήεξακρίβωσητουφύλουτωνπουλιώνσας )

Είναι κατανοητό γιατί µερικοί άνθρωποι βρίσκουν δύσκολο στην εξακρίβωση του φύλου των Gouldians τους, ειδικά µε όλες τις µεταλλάξεις που τείνουν να περιπλέξουν το θέµα.

Με την εµπειρία, θα είστε σε θέση να ξεχωρίσετε τον κύριο από την δεσποινίδα ακριβώς σε µια µατιά, αλλά για τώρα, ακριβώς όπως αρχικά, ο πιο αξιόπιστος τρόπος να γίνει είναι µε την ακολουθία µερικών δεικτών. Με αυτές τις απλές ενδείξεις, δεν θα αποτύχετε, εκτός αν έχετε ένα κακώς χρωµατισµένο αρσενικό ή ένα πραγµατικά καλά µαρκαρισµένο θηλυκό, αν και αυτό δεν είναι πολύ κοινό.

Είναι πολύ σηµαντικό να γνωρίζετε ότι µόνο τα αρσενικά Gouldian τραγουδούν. Άρα εάν το πουλί σας είναι ένας “Pavarotti”, τότε ξεχάστε την ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου, µιας και έχετε πάρει ένα αγόρι, όµως εάν δεν τραγουδά, το πουλί δεν είναι απαραιτήτως ένα θηλυκό…

Φυσικά µόνο το θηλυκό θα γεννούσε τα αυγά και αυτό είναι επίσης µια συνεπής απόδειξη του φύλου του πουλιού σας.

Αυτό µας οδηγεί στις πρώτες δύο ενδείξεις:

1ηΈνδειξη : εάντοπουλίσαςτραγουδά = Αρσενικό

2ηΈνδειξη : εάντοπουλίσαςγεννάαυγά = Θηλυκό

Τα χρωµατισµένα στην πλάτη θηλυκά µε πράσινο η µπλε έχουν άλλο ένα γνώρισµα που τα διακρίνει από τα αρσενικά : Το ράµφος τους γίνεται µαύρο στην εποχή αναπαραγωγής. Μόνο τα ώριµα θηλυκά που έχουν περάσει τη νεανική πτερόροια µπορούν να είναι κατάλληλα για αυτήν την µέθοδο επειδή τα νεαρά πουλιά και των δύο φύλων έχουν µαυρισµένα ράµφη. Έτσι:

3ηΈνδειξη : Ώριµοπουλί µεχρωµατισµένο µαύροράµφος = Θηλυκό

1. Χρώµακεφαλής

Στα κόκκινα και κίτρινα χρωµατισµένα στο κεφάλι πουλιά, θα διαπιστώσετε ότι τα αρσενικά έχουν ένα πλούσιο βαθύ καθαρό χρώµα, ενώ τα θηλυκά τείνουν να έχουν πιο αµυδρά χρωµατισµένα κεφάλια και µαύρα “γυαλιά” γύρω από τα µάτια, στο χρωµατισµό της κεφαλής, ειδικά γύρω από το ράµφος, κοντά στα µάτια και στις άκρες της µάσκας.

paulos 6_img_0Κοκκινοκέφαλοαρσενικό: Έναπολύκαθαρόχρώµασεόλοτοκεφάλι paulos 6_img_1Κοκκινοκέφαλο θηλυκό: Σκοτεινότερο κόκκινο µε πιο µαύρο γύρω από και µέσα στη χρωµατισµένη µάσκα.
paulos 6_img_2Κιτρινοκέφαλο θηλυκό: Σκοτεινότερο κίτρινο µε πιο µαύρο γύρω από και µέσα στη χρωµατισµένη µάσκα.

 

4ηΈνδειξη : Φωτεινόκαθαρόκόκκινοήκίτρινοκεφάλι = Αρσενικό

5ηΈνδειξη : Πιοαµυδρόκόκκινοήκίτρινοκεφάλι µε µερικά µαύρα “γυαλιά” = Θηλυκό

Αυτή η µέθοδος είναι επίσης αληθινή στα κίτρινα χρωµατισµένα στην πλάτη πουλιά αλλά τα µαύρα σηµεία αντικαθίστανται από το λευκό στη µάσκα του θηλυκού.

paulos 6_img_3Κοκκινοκέφαλοκίτρινοαρσενικό: Έναπολύκαθαρόχρώµασεόλοτοκεφάλι paulos 6_img_4Κοκκινοκέφαλο κίτρινο θηλυκό: Άσπρα στίγµατα φτερών στη µάσκα, µε περισσότερα γύρω από το ράµφος.

 

2. Μπλεπεριλαίµιο

Λέγεται ότι δεν θα είστε σε θέση να διακρίνετε τα µαυροκέφαλα θηλυκά από τα µαυροκέφαλα αρσενικά χρησιµοποιώντας το χρώµα της κεφαλής επειδή είναι το ίδιο και στα δύο φύλα. Ένας καλός δείκτης µε τα µαυροκέφαλα πουλιά είναι το µπλε περιλαίµιο ακριβώς γύρω από τη µάσκα: Στα αρσενικά είναι φωτεινό µπλε, καθορισµένο µε σαφήνεια και αρκετά µεγάλο ενώ στα θηλυκά είναι θαµπό και µόλις ευδιάκριτο.

Το µπλε περιλαίµιο (δαχτυλίδι λαιµού) ισχύει για όλα τα χρώµατα κεφαλής στα πράσινα-πλάτης και µπλε-πλάτης πουλιά.

paulos 6_img_5Μαυροκέφαλοαρσενικό: Φωτεινή µπλεγυαλάδαακριβώςπίσωαπότη µάσκα paulos 6_img_6Μαυροκέφαλο θηλυκό: Μια αµυδρή πρασινωπή – µπλε γραµµή χωρίζει το µαύρο κεφάλι από την πράσινη πλάτη (Προσέξτε το σκοτεινό-µαυρισµένο ράµφος)
paulos 6_img_7Μαυροκέφαλο µπλε αρσενικό: Φωτεινό µπλε χρώµα κάτω από το πηγούνι. paulos 6_img_8Μαυροκέφαλο µπλεθηλυκό: Μιααµυδρήγραµµήχωρίζειτο µαύροκεφάλιαπότοθωρακικόχρώµα (παρατηρήστετοσκοτεινό – µαυρισµένοράµφος)

 

6ηΈνδειξη : Φωτεινό µπλεχρώµαγύρωαπότοκεφάλι = Αρσενικό

7ηΈνδειξη : Αµυδρό µπλε, µερικέςφορέςτίποτα, γύρωαπότοκεφάλι = Θηλυκό

 

3. Θωρακικόχρώµα

Τα αρσενικά έχουν ένα βαθύ πορφυρό χρώµα στο στήθος τους, ενώ τα στήθη των θηλυκών είναι ιώδη. Αυτό ισχύει για όλες τις µεταλλάξεις εκτός από το άσπρο στήθος φυσικά, επειδή και τα δύο φύλα έχουν τα ίδια καθαρά άσπρα στήθη.

Υπάρχει µια θωρακική µετάλλαξη που αναγκάζει ένα αρσενικό να έχει ένα ιώδες στήθος, πολύ παρόµοιο µε αυτό ενός θηλυκού.paulos 6_img_9

Τα πουλιά µε µοβ στήθος είναι φυσικά αρσενικά, αλλά αυτά µε ιώδες στήθος µπορεί να προκαλέσουν τη σύγχυση. Ο ασφαλέστερος τρόπος, είναι να δείτε άλλες ενδείξεις όταν αντιµετωπίζετε πουλιά µε ιώδες χρώµα στήθους πριν αποφασίσετε ότι είναι θηλυκό.

paulos 6_img_10Τα πουλιά της διπλανής φωτογραφίας έχουν πολύ παρόµοια θωρακικά χρώµατα αλλά δεν είναι του ίδιου φύλου. Το πουλί στ’ αριστερά είναι το αρσενικό και το κίτρινο στα δεξιά είναι θηλυκό.

8ηΈνδειξη : Μοβστήθος = Αρσενικό

9ηΈνδειξη : Ιώδεςστήθος = Θηλυκό

10ηΈνδειξη :Ιώδεςστήθος µεόλαταάλλασηµάδιαπουδείχνουντοαρσενικό = Αρσενικό

Το χρώµα των οδηγών της ουράς και το χρώµα της κοιλιάς είναι δύο επιπλέον δείκτες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να καθορίσουν το γένος του πουλιού. Αυτές οι µέθοδοι δεν είναι πολύ αξιόπιστες από µόνες τους και θα εξηγήσουµε γιατί, στη συνέχεια:

4. Οδηγοίουράς

Κανονικά τα δύο κεντρικά φτερά της ουράς (οδηγοί) ενός αρσενικού είναι πολύ µακρύτερα από εκείνα ενός θηλυκού, αλλά σε µερικές περιπτώσεις, η εκλεκτική αναπαραγωγή έχει αλλάξει το µήκος των οδηγών κατά τέτοιο τρόπο ώστε και στα δύο φύλα, η διαφορά να είναι µόλις αξιοπρόσεχτη πια ..

11ηΈνδειξη : Μακριοίοδηγοίουράς = Αρσενικό

12ηΈνδειξη : Κοντοίοδηγοίουράς = Θηλυκό

5. Κίτρινοχρώµακοιλιάς

Γενικά, το κίτρινο στην κοιλία του αρσενικού είναι πλούσιο και βαθύ ενώ του θηλυκού είναι χλωµό κίτρινο µε µια χροιά µουστάρδας. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι το χρώµα της κοιλίας του αρσενικού είναι οµοιόχρωµο, ενώ το θηλυκό τείνει να έχει κάποιο ελαφρύτερο χρώµα στις περιοχές µεταξύ των ποδιών και υψηλότερα. Στα άσπρα θωρακικά πουλιά το χρώµα των κοιλιών και στα δύο φύλα είναι πολύ παρόµοια, έτσι εάν έχετε ένα άσπρο θωρακικό πουλί, ελέγξτε µερικές άλλες ενδείξεις για να σιγουρευτείτε ακριβώς. Στις µπλε και ασηµένιες µεταλλάξεις το λευκό της κοιλιάς είναι κρεµώδες που σηµαίνει πως αυτή η µέθοδος δεν ισχύει.

13ηΈνδειξη : Πλούσιακαιβαθιάκίτρινηκοιλία = Αρσενικό

14ηΈνδειξη : Κίτρινητης µουστάρδαςκοιλιά , πιοανοιχτόκίτρινο µεταξύτωνποδιών = Θηλυκό

Αυτές οι µέθοδοι δεν είναι ο µόνος τρόπος αναγνώρισης, δεδοµένου ότι υπάρχουν περισσότερα τεχνάσµατα όπως η ανάποδη µορφή “V” κάτω από το πηγούνι που χρησιµοποιώ κυρίως για τα καστανοχρυσοκέφαλα (σοκολατί) ασηµένια. Εντούτοις, οι 14 ενδείξεις πρέπει να είναι αρκετές στην εξακρίβωση του φύλου οποιοδήποτε Gouldian που σας προκαλεί µερικά ζητήµατα γένους.

Τέλος, ελπίζω ότι µε αυτό το άρθρο, ήµουν σε θέση να απαντήσω στις περισσότερες από τις ερωτήσεις σας σχετικά µε τα πουλιά σας και για περαιτέρω ερωτήσεις, απλά µπορείτε να έρθετε σε επαφή µαζί µου και θα ήµουν περισσότερο από ευτυχής να σας βοηθήσω.

© Pascal H., 2003.

Απόδοση στα Ελληνικά : Κώστας Μ. Σµυρλής